ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นส่วนราชการระดับภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของจังหวัด โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 ดังนี้.-

        1. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
        2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
        3. ประสานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน          ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
        4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์            ในระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสู่รัฐบาล 
        การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในท่ามกลางสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ทั้งในด้านการบริหารและบริการควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารงาน แบบบูรณาการในจังหวัด สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการที่เป็นรูปธรรม และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ประวัติโดยสังเขป

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 อยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (หลังเก่า) ถนนชยางกูร           ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  และเมื่อ พ.ศ. 2541 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงาน          มาอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (หลังใหม่) ศูนย์ราชการที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จนถึงปัจจุบัน โทรศัพท์/โทรสาร หมาเลข
0-4552-3127 เว็บไซต์ amnatcharoen.prd.go.th  เพจ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ Email : prdamnat127@gmail.com โดยมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน เรียงตามลำดับ ดังนี้.-

        1. นายบัวไร        ชนะชัย        พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540
        2. นายสุนทร        ชูราษี        พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2545
        3. นายมรกต         คงทน        พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2546
        4. นายวันชัย        เกิดแดน    พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548
        5. นายสุนทร        ชูราษี         พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551
        6. นายไพชยนต์         ชนะกาญจน์    พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
        7. นายสุรพล        บุตรวงศ์    พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2560
        8. นางสาวมธุริน    ศิริทัพ        พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ มีอัตราของบุคลากร ทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 4 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน จ้างเหมาบริการ 3 คน           มีพื้นที่ใช้สอย จำนวน 100 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัด ห้องปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ ส่วนประชุม ส่วนงานข่าว ส่วนงานธุรการ ส่วนให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนรับแขก และห้องเก็บอุปกรณ์พร้อมทั้งเอกสารเพื่อสืบค้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีมาตรการประหยัดตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ มีภารกิจงานประจำตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่
        1. ผลิตและเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์ภารกิจผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญ และกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดอำนาจเจริญ
        2. ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ
        3. ดำเนินการประสานงานสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมทำข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดอำนาจเจริญ
        4. สนับสนุนข่าวโทรทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่สื่อมวลชนทุกแขนง ในการนำไปเผยแพร่และขยายผล ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ         กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ สถานีวิทยุประชารัฐ สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เว็บไซต์สำคัญ ๆ หอกระจายข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
 คะแนนโหวต :