ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจรจังหวัดอำนาจเจริญจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียวให้ผู้ประกอบการสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน

            วันนี้ ( 6 กรกฎาคม 2564)  ที่ โรงแรมเลิศวิจิตร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้   
             นางนวรัตน์ ผิวเรืองนนท์  ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใน 3 ด้าน คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing การพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  และการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว  
โดยในส่วนของกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียวในครั้งนี้ ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย หรือที่เรียกว่า M SME  ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และที่เป็นนิติบุคลแต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าในในเรื่องบัญชี ด้วยมุ่งหวังให้ M SME มีการทำบัญชีที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้กิจการได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการเองในหลายๆ ด้าน เช่น มีโอกาสได้รับสินเชื่อมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินต่ำลง มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้บริหารจัดการธุรกิจ ไม่ต้องกังวลในเรื่องการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้องทำให้ถูกตรวจสอบจากภาครัฐ รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME หรือวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีและภาษีอากร และเห็นความสำคัญของการใช้ระบบบัญชีเดียวและให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน หรือเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าวมาวิเคราะห์และวางแผนจัดการธุรกิจได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :