จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน ๕ อัตรา -ระยะเวลาการจ้างงาน ๑ ปี นับแต่วันทำสัญญาจ้างหรือไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานแรงงานุจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญชั้น 6 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ (๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ยกเว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcipt) ที่ระบุสาขาวิซาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า"ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างการรออนุมัติ" (ผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ต้องได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรภายในวันปิดรับสมัคร)  (๒) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (๔) หลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) (๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง"สำเนาถูกต้อง"ทุกหน้าของเอกสาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :