สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

     สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน ๕ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาการจ้าง ไม่กิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง แต่ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป   สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕'๖๔ ในวันและเวลาราชการ  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

    เงื่อนไขในการรับสมัคร    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน    เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้  (๑) ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ชม. (๑ นิ้ว) โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปีตรับสมัคร จำนวน ๒ รูป และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน   (๒) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัค โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร คือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนอย่างละ 6 ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ  (๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓   (๕) สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  (๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงซื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวผู้สมัครกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :