จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน ๕ อัตรา   ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

     ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนขยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ   โทร. ๐๔๕-๕๒๓๒๓๕

    หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป  (๒) สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมนำต้นฉบับของสำเนาดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัคร   (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  (๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :