จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภารัฐ (PMQA) หมวด ๖ ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๔

วันนี้ (๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาอย่างต่อเนื่อง และได้เสนอขอรับรางวัล PMQA รายหมวด มาโดยตลอด โดยในปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล PMQA หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลใน หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล PMQA หมวด ๑ การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาคัดเลือก หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล PMQA ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. (กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ) ได้ประกาศให้จังหวัดอำนาจเจริญผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นตอนที่ ๑-๒ และจะเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลในขั้นตอนที่ ๓ ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดอำนาจเจริญ (Site visit) ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
สำหรับในปี ๒๕๖๔ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาผลงานที่โดดเด่น จำนวน ๓ ผลงาน ที่จะนำเสนอต่อคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัล PMQA ได้แก่ ๑. “ระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จังหวัดอำนาจเจริญ (AMNAT -GIS) (ยาเสพติด) รับผิดชอบโดยที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ๒. กิจกรรมส่งเสริมข้าวอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และ ๓. นวัตกรรมสู้ภัยโควิด รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอผลงาน PowerPoint หรือ Presentation และวิดีทัศน์ ให้ครบถ้วน ชัดเจน โดดเด่น มีข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแสดงผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ การประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การชี้แจงเมเติมตามี่คณะกรรมการตรวจประเมินสอบถาม และการเตรียมงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ การถ่ายทอดสด และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เป็นต้น ซึ่งจะมีการซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อประเมินความพร้อมในการรับตรวจประเมินฯ อีกครั้ง ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :