ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ ตชด.พอเพียง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 วันที่ (4 กรกฏาคม 2564 )  ที่ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ ตชด.พอเพียง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างและพัฒนาปรับปรุงอาคารหอประชุมและอาคารโรงอาหาร ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ ตชด.พอเพียง เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของประชาชนพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีพันตำรวจเอก ริณณวัฒน์  ภูวัฒนติกานต์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 นางสาววันเพ็ญ  ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  นายณัฐพงค์   ตั้งสกุลกุลพัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ  ผู้แทนนางสุขสมรวย  วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ 
   ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ ตชด.พอเพียง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมและอาคารโรงอาหาร ภายในศูนย์ฯเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนตลอดทั้งประชาชนทั่วไป แต่ยังขาดงบประมานในการก่อสร้าง จึงได้จัดพิธีการทอดผ้าป่าขึ้นในครั้งนี้ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบกองผ้าป่าที่ทอดถวายในวันนี้   โดยศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ ตชด.พอเพียง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสถานที่ใช้ฝึกอบรมบุคคลจากหลายภาคส่วนทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้หลงผิดติดยาเสพติด  เข้ามาฝึกอบรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   ตลอดจนมีการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :